Gendarmeriloven

Nr. 215.                                                                                                                     Foreløbig Lov
27de
Oktober. om

Oprettelsen af et militært Gendarmerikorps.

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: At da det under de stedfindende Forhold kan ventes, at der af de civile Myndigheder vil blive stillet Fordringer om militær Bistand i større Omfang end Hærens Tarv og Hensynet til de Værnepligtiges Uddannelse taaler, have vi fundet det paatrængende nødvendigt at oprette en til at yde saadan Bistand særlig bestemt Afdeling af Hæren, i hvilket Øiemed Vi i Henhold til Grundlovens § 25 byde og befale som følger:

§ 1.
Ved Siden af de i Lov om Hærens Ordning af 6te Juli 1867 § 1 ommeldte Vaaben og Korps oprettes som Bestanddel af Hæren indtil videre et Gendarmerikorps med det særlige Formaal i hele Landet at yde de civile Myndigheder Understøttelse af de bestaaende Love og Anordninger.

§ 2.
Korpset staar umiddelbart under Krigsministeren. Det bestaar af Officerer, Underofficerer og Gendarmer.

§ 3.
Korpsets Officerspladser besættes af Kongen ved Forsættelse af Officerer af Vaabnene. Underofficererne ansættes af Krigsministeren. Gendarmerne antages af Korpsets Chef ved Hvervning.
De Officerer og Underofficerer samt med disse Klasser Ligestillede, der ansættes i Gendarmerikorpset, føres i de Vaaben eller Korps, hvortil de henhøre, udover Tallet af de for samme fastsatte Antal Befalingsmænd eller Ligestillede.

§ 4.
De nærmere Bestemmelser om Korpsets Ordning, saasom dets Inddeling, Styre af Befalingsmænd og Ligestillede samt Gendarmer, Antallet af Beredne og Uberedne, Lønningsvilkaarene i Korpset, dets Indkvartering, Forsyning med Heste, Antagelse, Forfremmelse, Forsættelse og Afskedigelse af Underofficerer og Gendarmer, fastsættes ved Kongelig Resolution.

§ 5.
Reglerne for Korpsets Samvirken med de civile Myndigheder fastsættes af Krigsministeren efter Forhandling med Justitsministeren.

§ 6.
De ved denne Lov foranledigede Udgifter afholdes af Statskassen.

§ 7.
Denne Lov træder i Kraft den Dag, den bekjendtgjøres i Lovtidenden.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

 

Givet paa Amalienborg, den 27de Oktober 1885.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.
(L.S.)
____________
J.J. Bahnson