Politiets udgifter 1886

Foreløbig Lov

om

overordentlige Politiudgifter.

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken,
Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: At da de særlige Forhold for Tiden stille større Krav til Politiet end de i Medfør af den gjældende Lovgivning til Raadighed staaende Kræfter og Midler tillade at gjøre Fyldest, og da det ikke findes billigt at paalægge Kommunerne Udgifter i den anledning, have Vi fundet det paatrængende fornødent i Henhold til Grundlovens § 25 ved foreløbig Lov at skaffe Hjemmel til Afholdelse af de Udgifter, som ville flyde af en Forøgelse af Politiets Kræfter og andre Politiforanstaltninger, som den offentlige Orden maatte gjøre fornødne.
Thi byde ug befale Vi som følger:
Vor Justitsminister bemyndiges indtil videre til for Statskassens Regning at afholde Udgifter, som Tilvejebringelsen af overordentlig Politihjælp og andre særlige Politiforanstaltninger til Opretholdelse af den offentlige Orden i eller udenfor Kjøbenhavn maatte udkræve[1].

Denne Lov træder strax i Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 27de Oktober 1885,

Under Vor Kongelige Segl.

Christian R.

(L.S.)

 

______________

J. Nellemann