Politiretterne 1886

Foreløbig Lov Nr.67.
20de
Mai

om

en Forøgelse af de Tilforordnedes og Afdelingernes Antal i Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret.

 

 

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken,
Lauenborg og Oldenborg,

 

Gjøre vitterligt: At da det maa anses for paatrængende nødvendigt for Retspleien i Hovedstaden at Antallet af Tilforordnede i Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret og Antallet af Rettens Afdelinger forhøies, saa ville Vi, i Medfør af den gjennemsete Grundlovs § 25, have befalet som følger:

 

§ 1.

Det i § 1 i Lov angaaende Forandringer i Lov om Behandlingen af offentlige Politisager i Kjøbenhavn af 11te Februar 1863 fastsatte Antal af Tilforordnede i Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret forhøies til 13, saa at Retten for Fremtiden skal bestaa af en Iustitiarius og 12 andre Tilforordnede. Ligeledes forøges Rettens Personale med 1 Protokol-fører og 1 edsvorent Retsvidne. Det nuværende Antal af Afdelinger forhøies til 10, hver med sin særskilte Dommer, Protokolfører og edsvorne Retsvidne,
Forsaavidt de nævnte nye Embeder som Assessorer i Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret og som Protokolfører sammesteds foreløbig maatte blive besatte ved Konstitution, vil der dog være at tillægge de Konstituerede den fulde for Embedet fastsatte Lønning.

§ 2.

Vor Justitsminister bemyndiges til af Statskassen at afholde de Udgifter, der maatte medgaa til at tilvejebringe den Udvidelse af Kjøbenhavns Krimmal- og Politirets Lokaler, som den Forøgelse af Rettens Afdelinger, der flyder af nærværende Lovs § 1, nødvendiggjør.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 20de Mai 1886.