Provisorielov 1885

Foreløbig Lov

om

Indtægts- og Udgiftsbevilling indtil Finantsloven for Finantsaaret fra 1ste April 1885 til 31te Marts 1886 er given.

 

Vi Christian den Niende af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stornmarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: At da der ikke inden det nye Finantsaars Begyndelse er tilveiebragt nogen samstemmende Vedtagelse af begge Rigsdagens Afdelinger af et Forslag til Finantslov for Finantsaaret 1885—86, have Vi fundet det nødvendigt i Henhold til Grundlovens § 25 ved foreløbig Lov at træffe de Foranstaltninger, som det almindelige Vel kræver, for at Statsstyrelsen kan fortsættes uforstyrret.

Thi byde og befale Vi, som følger:

§ 1.
Regjeringen bemyndiges til at opkræve de bestaaende Skatter og Afgifter samt til foreløbig at afholde de til Statsstyrelsens forsvarlige Førelse nødvendige Udgifter – deriblandt de Udgifter, som ere vedtagne af begge Rigsdagens Afdelinger ved Finantslovsforslagets sidste Behandling – dog saaledes, at de Hovedsummer og særskilte Poster, der ere opførte paa de af Regjeringen fremsatte Forslag til Finantslov for Finantsaaret fra 1ste April 1885 til 31te Marts 1886, ikke overskrides.

§ 2.
Denne Lov træder i Kraft den 1ste April d. A.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet på Amalienborg, den 1ste April 1885. Under Vor Kongelige Haand og Segl

Christian R.

(L.S.)

J.B.S. Estrup. J. Nellemann. O.D. Rosenörn-Lehn. N.F. Ravn. J.F. Scavenius. Hilmar Finsen. Bahnson.