Riffelloven 1885

Foreløbig Lov Nr. 64.
5te Mai.

Angaaende

 

Forholdsregler for at hindre Misbrug af den uindskrænkede Adgang til
at anskaffe Vaaben og øve sig i disses Brug.

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken,
Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: At da det maa befrygtes, at den hidtil stedfindende uindskrænkede Adgang til at anskaffe Vaaben og til at øve sig i disses Brug vil blive misbrugt til at forstyrre eller true den ofentlige Orden, have vi fundet det nødvendigt i Henhold til Grundlovens § 25 ved foreløbig Lov at træffe de Foranstaltninger, som ere nødvendige for at hindre saadant. Thi byde og befale vi som følger:

  • .1

Enhver, der vil indføre Vaaben eller færdige Dele til saadanne, som skulle forblive i Toldterritoriet, skal, forinden Indklarering deraf kan finde Sted, gjøre anmeldelse til Politimesteren paa det Sted, hvor Indklareringen ønskes, og nøiagtigt angive Forsendelsens Mærker og Indhold samt give fornøden Forklaring om Vaabnenes eller Vaabendelenes Bestemmelse.
Finder Politimesteren intet at erindre imod Indførselen, giver han skriftligt Tilladelse til Indklareringen, der paaberaabes i Specialangivelsen til Toldvæsenet og vedlægges denne.
Finder Politimesteren derimod, at Indførselen af de ommeldte Vaaben eller Vaabendele ikke bør tilstedes, underretter han Anmelderen herom med Paalæg om at sørge for, at de ommeldte Vaaben eller Vaabendele udsendes af Riget inden en vis Frist og under saadanne Forholdsreglers Iagttagelse, som af ham findes betryggende, samt med Tilkjendegivelse af, at forsaavidt dette Paalæg ikke nøiagtigen følges, ville de paagjældende Forsendelser blive tagne under politiets Bevaring. Om denne Afgjørelse bliver Toldvæsenet at underrette, og forsaavidt Varerne ikke udsendes af Riget i Overensstemmelse med Paalæget, blive de paa Politimesterens Rekvisition og imod hans Kvittering at udlevere Politiet til Bevaring.

  • 2.

Anskaffelse eller Uddeling af Rifler eller andre Krigsvaaben og Indøvelse i Brugen af slige Vaaben forbydes, forsaavidt saadant ikke sker i Embeds- eller Bestillings Medfør eller ifølge vedkommende Myndigheders Paabud eller Tilladelse. Overtrædelse heraf straffes med Fængsel (almindelig borgerlig Straffelovs § 25) eller Bøder, ikke under 50 Kr., forsaavidt ikke høiere Straf er forskyldt efter Lovgivningens almindelige Regler. De ulovligt anskaffede saavel som de ulovligt til Øvelse benyttede Vaaben konfiskeres til Fordel for Statskassen. Paa Meddelagtighed i eller Forsøg paa Overtrædelse af ovennævnte Forbud komme almindelig borgerlig Straffelovs Grundsætninger til Anvendelse.

  • 3.

Den i forrige Paragraf omhandlede Tilladelse meddeles, naar Omstændighederne tale derfor, af Amtmanden, i Kjøbenhavn af Politidirektøren. Den kan til enhver Tid tilbagekaldes.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 5te Mai 1885.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

 

___________

  1. Nellemann

 

 

Nr. 68.   Foreløbelig Lov
15de
April                                            om

 

 

 

 

Ophævelse af foreløbig Lov af 5te Mai 1885 angaaende Forholdsregler
for at hindre Misbrug af den uindskrænkede Adgang til at anskaffe
Vaaben og øve sig i disses Brug.

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken,
Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: At da det ikke længere anses fornødent, at opretholde de Indskrænkninger, som ved foreløbig Lov af 5te Mai 1885 ere fastsatte i Henseende til Adgangen til at anskaffe Vaaben og øve sig i disses Brug, saa ville Vi i Medfør af Grundlovens § 25 have befalet som følger:
Den foreløbige Lov af 5te Mai 1885 angaaende Forholdsregler for at hindre Misbrug af den uindskrænkede Adgang til at anskaffe Vaaben og øve sig i disses Brug ophæves.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

 

Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn 15de April 1887.

Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

__________
J.Nellemann