www.vestvolden-hvidovre.dk 

Magasinerne

I princippet er volden bygget som en lang, sammenhængende kæde af batterier.
Skytset, der skulle beskyde fjenden med frontal beskydning før og under et angreb,
skulle opstilles på hovedvolden i batterier på fire til tolv kanoner, og der var i prin-
cippet indrettet et batteri på hvert af voldens afsnit. Batterierne var ikke permanent
armeret med kanoner, men skulle i tilfælde af krig bestykkes med 9, 12 og 15 cm
kanoner.

De er ordnet i batterier på 4 pjecer, af og til tæt ved siden af hinanden som f.eks ved
Hvissinge Batteri. To kanoner ad gangen står i en opstilling med en travers imellem sig,
alt bag et betonklædt brystværn.


 
 

  Betonbrisk til 15 cm kanon


De enkelte stillinger er adskilt af meget stærke og lange traverser. Under disse traverser
befinder ammunitionsrummene sig tilgængelige fra voldgaden ved hjælp af en trappe.
En elevator fører ammunitionen op til en niche, som i voldgangshøjde er anlagt i traversens
bageste endeprofil. Ammunitionsnicher er anbragt i alle kanonstillingernes brystværnsmur.

 

                                                 Ophejsningsapparat         Niche i ammunitionsmagasin

     Ammunitionselevator                                               Niche

            

 

Oberstløjtnant Sommerfeldt skriver i bladet ”Vort Forsvar” nr. 240 fra 1890, at krudtmagasinerne:
 ”
er bestemt til deri at opbevare Ladninger og Projektiler til Kanonerne paa de nærliggende
Standpladser
.Man gaaer ad en Trappe dybt ned i Jorden, før man kommer til Magasinet.
De tre smaa Aabninger, der ses paa Magasinets Formur, danne smaa Rum, der ere anbragte
i den, og som tjene til at opbevare mindre Mængder af Ammunition oppe paa Volden umiddelbart
ved Kanonerne. I den ene af disse Fordybninger er der anbragt en elevator og en ophejsnings-
maskine, der gaaer ned i selve Krudtmagasinet. Ammunitionen bæres altsaa ikke, men hejses
ganske skjult og dækket lige fra det store Magasin op til de smaa Magasiner”.