English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre
 
 

       

Københavns Befæstning 1880-1920

  Lejre og kaserner på Vestvolden

 Der fandtes allerede inden anlæggelsen af befæstningen et stor antal kaserner indenfor Københavns Volde. Udover kasernerne fandtes
 også en del faglige institutioner.

 Der blev bygget nogle lejre og en enkelt kaserne i forbindelse med mandskabets underbringelse på Vestfronten i perioden fra 1886-1918.

 Ejbylejren   
 Egbylejren, eller Ejbylejren, var den første af lejrene der opførtes for at huse vestvoldens besætning. Den blev placeret øst for voldgaden
 ved punkt XIV. Den er opført i 1891 men måtte allerede året efter udvides for at imødekomme underbringelses-behovet. I begyndelsen
 var alt personel udkommanderet til Vestvolden placeret her, med den kunne ikke klare behovet efterhånden som flere og flere soldater
 skulle opholde sig i området  længere tid. Den var dog i hele Vestvoldens levetid den største lejr.  Lejrens kapacitet blev igen udvidet i
 forbindelse med sikringsstyrkens mobilisering.

  Københavns Befæstning, Vestvolden. Ejbylejen
 
Københavns Befæstning, Befæstning, Vestvolden. Ejbylejen
 
  Københavns Befæstning,vestvolden. Kort over Ejbylejren
                        Kortudsnit Ejbylejren 1920
Københavns Befæstning, Befæstning, Vestvolden. Fundament rest i Ejbylejen
    Fundamenter fra Ejbylejren 2009

 

 Paradislejren
 Den første Avedørelejr, kaldet Paradislejren, blev bygget i august 1896 på en mark ved Paradisgården, der lå mellem Vestvolden og dér,
 hvor Avedøre Stationsby ligger i dag. Lejren husede de 120 mand, der var udstationeret til Avedøreafsnittet.

 Paradislejren var i første omgang kun tænkt som midlertidig, og lejren var i begyndelsen kun en teltlejr. Teltene blev rejst på den bare mark,
 og der var ikke mange midler til anlæg. Når det regnede forvandledes lejren derfor til en gigantisk mudderpøl. Belysningen bestod af gamle
 petroleumslamper, som gik ud i blæsevejr, og derved henlagde Paradis i mudder og mørke. Det lykkedes dog med små midler og stor
 indsats, ikke mindst fra lejrens første chef kaptajn Cranil, at etablere først køkken- og siden samlingsbarak, samt grusveje og beplantning.

 Samtidig beskrivelse af paradislejren udarbejdet af lejrens første chef.

  Københavns Befæstning, Befæstning, Vestvolden. Paradislejren
                                   Parasidlejren
 

                   Københavns Befæstning, Befæstning, Vestvolden. Paradislejren 

 

   Københavns Befæstning, Befæstning, Vestvolden. Paradislejren

 

                             Københavns Befæstning, Befæstning, Vestvolden. Fundament rest i Paradislejren
                                            Fundament-rest
 
          Københavns Befæstning, Befæstning, Vestvolden. Fundament rest i Paradislejren   
               
Officersretirade
         
       Københavns Befæstning, Befæstning, Vestvolden. Fundament rest i Paradislejren
                Mandskabets retirade
 
                  Københavns Befæstning, Vestvolden. Kort over Paradislejren
                                Kortudsnit Paradislejren 1920
 
   Københavns Befæstning, Vestvolden. Paradisgården         
 Paradisgården der gav navn til Paradis-
           
lejren og Paradis Batteri

 
               
                 Tegning af resterne
 

 Husum Kaserne
 Bygningen er bygget som fattiggård 1884/85. Den overtages af Rødovre Kommune fra Brønshøj sogn i 1901. Fra 1901 lejede krigs-
 ministeriet bygningen for 5 år ad gangen.  

 Husumlejren havde mere karakter af kaserne end lejr. Den var oprettet i Rødovre kommunes gamle fattiggård og lå bag voldlinie XVII
 og XVIII.
 Bygningen var en ældre etageejendom og på ingen måde prangende, men beliggenheden lige bag volden perfekt.  Den erstattede en
 nærliggende teltlejr i umiddelbar nærhed. Som de lejrene var den fuldt belagt under sikringsstyrken.

  Københavns Befæstning, Befæstning, Vestvolden. Husumlejren
                             1915
            Københavns Befæstning, Vestvolden. Husumlejren     
   
                              1930                         
          Københavns Befæstning, Befæstning, Vestvolden. Husumlejren
          Københavns Befæstning, Husumlejrens placering 2011
                    Her lå Husum kasernen
 

 Glostruplejren
 Glostruplejren blev bygget og ibrugtaget i 1916 da sikringsstyrken stadig manglede plads. Den blev anlagt umiddelbart bag Vibe
 Batteri på voldlinie IX-X umiddelbart syd for banen. I
begyndelsen bestod den af telte, men der blev efterfølgende bygget 7 barakker
 der blev anvendt af officerer og underofficerer. Der findes stadig fundamentrester af Glostruplejren udfor Vibe Batteris venstre fløj.  

    Københavns Befæstning, Vestvolden. Glostruplejren
                            Glostruplejren
Københavns Befæstning, Vestvolden. Kort over Glostruplejren
                                       Kortudsnit Glostruplejren 1920

 I forsvarforliget 1909 satsede man mere på en mobil hær baseret på infanterienheder og der opstod behov for øvelsespladser. Da
 byen ikke længere kunne rumme hverken soldater eller øvelsespladser afsattes midler til både opførelse af lejre (kaserner) og
 øvelsespladser udenfor byen. "...at de i København garnisonerede Infanteriafdelinger skulle flyttes til Øvelsesområder uden for Byen"


 Avedørelejren
 
I 1911 begynder opførelsen af Lejren ved Avedøre, senere blot benævnt Avedørelejren.
 Den blev opført en lille kilometer nord-øst for Paradislejren. Der var dog her tale om en permanent kaserne med murstensbygninger
 og alle sanitære foranstaltninger. Der anlægges et jernbanespor til lejren fra batteritogets spor for at transportere byggematerialer.
 Hver af de fire belægningsbygninger kunne rumme 112 menige og otte befalingsmænd, ca. 480 mand ialt.
 U
nder sikringsstyrketiden var lejren fuldt belagt.
  Københavns befæstning, Avedørelejren 1918
          Bajonetfægtning 1914
 
Københavns Befæstning, Vestvolden. Avedørelejren
                            1918
 

                 Luftfoto 1930
 
Københavns Befæstning, Vestvolden. Avedørelejren, hovedporten 1920
   Avedørelejrens hovedport ca. 1920
 
               
                               Infirmeriet 2009
 

         Lejrens gamle smedie 2009
 

  Indgangen til kommandantskabet 2009
 
          3 artikler fra Roskilde Dagblad om
          bygningen af Avedørelejren
                    1911-1912-1914
Københavns befæstning. Artikler fra Roskilde Dagblag om bygningen af Avedørelejren    


                                                                       
 www.vestvolden.info bruger cookies til at generere statistik for siden.
                                              Hvis du klikker på et link på www.vestvolden.info accepterer du samtidig sidens brug af cookies.
Mere om cookies