Forside


 Den Frivillige Selvbeskatning
 til Fædrelandets Forsvar

 
 


 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

  Garderhøjfort
 


Fortet blev anlagt i årene 1886-92. Det blev bygget for midler indsamlet af  foreningen "Den Frivillige Selvbeskatning til Fædrelandets
Forsvar", der blev stiftet af 3 privatpersoner 18. juni  1884. Anlægsprisen var 1,1 mill.
Denne forening var særdeles organiseret og må ikke forveksles med den noget spontane indsamling der resulterede i indkøb af 8 stk. 15
cm. Krupp kanoner, de såkaldte Kvindekanoner. Denne indsamling havde dog formentlig udspring i samme personkreds der ønskede at
forankre forsvarssagen bredest muligt udadtil.

Fortet skulle flankere terrænet ved Lyngby mod vest og Nordre oversvømmelse mod øst, samt bekæmpe evt. artilleri mellem Lyngby,
Sorgenfri og Dyrehaven.
Som det eneste af Nordfrontens forter var det et rektangulært fort med stormfri tør grav uden åbne standpladser. Face- og strubegrave var
ca.
110 meter og flankegravene ca. 80 meter lange. Gravene er ca. 6.5 meter brede. Strubens kontreskarpe var beplantet af hybentjørn,
og for foden var anbragt et 3 meter højt stormgitter. Fortets glacis lå kun 1 meter under fortets ildlinie, hvorfor fortet fik en meget lav profil.
I flankegraven er mellemrummet mellem de bærende betonpiller fyldt op med granitmurværk. (Dechargebeklædning).
Face- og flankegravene kunne bestryges med 8 mm. mitrailleuser og 47 mm. kanoner fra kaponierer (kontreskarpegallerier) og strube-
graven fra kaponieren i kasematbygningen.

Fortets kontraescarpe (siden af graven der vender væk fra fortkernen) var en ca. 6 meter høj mur. Her lå fodfolkskasernen og fortets
retirader.
Fodfolkskasernen bestod af 20 kasemater  på ca. 6x4 meter liggende opad en gennemgående korridor. Her var beregnet plads
til 2-300 mand. Garderhøj var det eneste fort i befæstningen der havde egen infanteristyrke. 

Strubekasernen skulle huse fortets artilleribesætning og der var ud mod struben 15 kasematter på hver 8x4 meter. Her skulle i fredstid
kunne underbringes 18 officerer og 120 menige, og i krigstid 27 officerer og 170 menige. De skulle underbringes i to-etagers køjer.
Ind mod fortkernen og på modsat side af den tværgående korridor fandtes fortets magasiner.
Kasernerne var dækket af 7 meter jordlag samt 2 meter granitlag. Adgang mellem strube- og facekasernen skete gennem to poterner
.
(små tunneler)


Ovenpå kasematbygningen fandtes skytsetagen. Bevæbningen bestod af 2 stk. lange 15 cm kanoner samlet i et pansertårn, flankeret af
2 tårne med hver sin 53 mm. hurtigskydende kanon. Herudover på linie
2 stk korte 15 cm kanoner i hver sin panserlavet, 2 stk. 75 mm hurtigskydende kanoner i forsvindingstårn, samt 2 stk. 8 mm Maxim maskinskyts ligeledes i forsvindingstårne. Herudover fandtes der 2 pansrede observationskupler på skytsetagen.
Til gravflankeringen fandtes 4 stk. 47 mm hurtigskydende kanon i krinolineaffutage, 9 stk. 8 mm mitrailleuser samt 2 stk. 8 mm. rekylgevær.

Garderhøjfortet blev ikke overdraget staten som ejendom men kun udlånt så længe, at Landbefæstningen blev opretholdt.  Der blev i
den forbindelse oprettet en fundats, hvoraf det fremgik, at når fortet ikke mere kunne tjene fædrelandets forsvar, skulle et udvalg
bestående af "Syv gode danske Mænd, hvem Fædrelandets Forsvar ligger stærkt på Hjerte" bestemme, hvad der skulle ske med fortet.
Ved landbefæstningens nedlæggelse i 1920 overlod udvalget brugsretten til Krigsministeriet. Fortet blev herefter brugt både som ammunitionsmagasin og øvelsesplads for forsvaret og politiet, hvilket næsten sled bygningen helt ned.

Den gamle konstruktion, efter hvilken fortet blev drevet af en kreds af gode danske mænd er nu blevet genskabt, og den 24. marts
1996 overdrog forsvarsminister Hans Hækkerup fortet til Garderhøjfonden. Det er fondens formål, at føre Garderhøjfort tilbage til
sit oprindelige udseende for at kunne åbne det for offentligheden.

En restaurering af det mest nødvendige blev fortaget mellem 2003 og 2008, og en mere gennemgribende restaurering er indledt 2011.
Fortets pansertårn kan nu drejes, og to velbevarede Finspong kanoner fra 1888 er blevet placeret i tårnet i 2012.
Restaureringen er afsluttet i september 2013 og fortet er igen åbnet for publikum (Entre).

   
                            Luftfoto med beskrivelse af fortets komponenter

       Struben og med stormgitteret 1890


       Panserkuplen under opførelse 1889
 
 
                         Garderhøj Fort 2013
 
  Fortets tilstand før restaureringen påbegyndtes 2003
 
                           
 
                             Struben
 
Garderhøjfort, struben
        Struben med porten i baggrunden
 

 Graven med fodfolkskaserne og kaponiere
 
  Garderhøjfort, strubekaponieren inden renovering
                     Strubekaponieren
 

                             Portalen
 
Garderhøjfort, gravkaponieren
                        Gravkaponieren
 
 
Graven
En enkelt port fører til den 6,5 meter brede tørre grav. I graven findes fortets retirader, fodfolkskasernen til 2-300 mand, en vagtstue
ved porten og to gravkaponierer til flankering af graven. To poterner (tunneler) fra fortet munder ud i den tørre grav.

 
  Garderhøjfort, porten til fortet
                    Porten til Garderhøj Fort
 

                      Skjold over porten
 

                      Den uorginale port
 
 
                Vagtrummet ved porten
 

                    Skodder i vagtrummet
 
Garderhøjfort, den tørre grav
                  Graven med retiraderne
 
  Garderhøjfort, gravkaponiere
        Gravkaponieren (kontrescarpegalleri)
 
           
                  Graven med retirader

 
          
                     Fortets hovedafløb
 
   
              Rørgennemføring til generator

 
            Garderhøjfort, diamantgrav
                          Diamantgrav
 

             Standplads for kaponierekanon
 
  Garderhøjfort, standplads til kaponierekanon
      Standplads for 75 mm. kaponierekanon
 

                       Fodfolkskasernen
 
Garderhøjfort, fodfolkskasernen
                         Fodfolkskasernen
 
 
               Udgang fra den ene poterne
 
            
                                  Poternen

 
               
                          Ståldør i poternen
 
               Garderhøjfort, poterne
                 Gitterspærring i poternen
 

                        Gravkaponieren
 
Garderhøjfort, gravkaponiere
                          Gravkaponieren
 
 

Garderhøjfort, strubekaponiere
                        Strubekaponieren
                                  Struben
 
            
                            Porten til fortet
 
 

 
   Garderhøjfort, selvbeskatningens motto
                   Selvbeskatningens motto
                "Ej fanger sovende mand sejr"

 
         

 

 

Retiraderne, fodfolkskasernen og gravkaponieren. Kasernen var indrettet til at rumme fortets infanteribesætning på 2-300 mand.
 
               
                                 Retiraden
 
            Garderhøjfort, retirade i fodfolkskasernen
                              Retiraden
         
           
              Port til kasernen, indvendig
                               
               Garderhøjfort, korridor i fodfolkskasernen
                      Korridor i kasernen
 
            
                         Mandskabsrum
 

                    Vindue i mandskabsrum
 
          Skyttestandplads i gravkaponiere
              Garderhøjfort, stamndplads til 47 mm. kanon
               47 mm. Kanon i gravkaponiere
              Garderhøjfort, vandpumpe i køkken
                       Vandpumpe i køkken
 
Fortdækket
På fortdækket findes det 200 tons tunge pansertårn med to lange 15 cm. kanoner der hver vejer 5,2 tons. Herudover 2 panserlavetter
med hver en kort 15 cm. kanon, to forsvindingstårne med hver en 75 mm. hurtigskydende kanon, 2 forsvindingstårne til 8 mm. ti-løbet
mitrailleuse og fire observationstårne.
 
 
       Pansertårnet med isatte kanoner 2013
Garderhøjfort, pansertårnet
                              Pansertårnet
 


 
 
                  Pansertårnets sigterende
 
Garderhøjfort, frosvindingstårn til 53 mm. kanon
      Pansertårnet og tårn til 53 mm. kanon

 
Garderhøjfort, fortdækket
     Fortdækket med 75 mm. forsvindingstårn,
       observationstårn og 15 cm. kanonlavet

 
  Garderhøjfort, 15 cm. panserlavet
                        15 cm.panserlavet
 

          Forsvindingstårn til 75 mm. kanon

 

                           Mitrailleusetårn
 
    Garderhøjfort, hævet forsvindi9ngstårn til 75 mm. kanon
           75 mm. forsvindingstårn hævet
 
 

Mandskabs- og magasingangen
I fortets stueetage var der mandskabsrum til fortets artilleribesætning, kvarterer for officerer og befalingsmænd samt køkken. Disse rum
vender mod fortets strube. Inderst i fortet lå ammunitionsmagasinerne omgivet af et tykt jorddække, anslagssten og beton. Alle rum vender
mod en central gang i hele fortets længde. Omkring magasinerne var der et hulrum der sikrede dels mod at betonstykker der rev sig løs
under beskydning nåede ammunitionen og dels sikrede krudtet mod fugt.
Fra den centrale gang gik to poterner (tunneler) ud mod graven i hvert af fortets kaserne. Disse skulle gøre det muligt at komme uset fra
kasernen og de to kaponierer ind i fortet. Ved hver af poternerne er der en opgang til de to mitrailleusetårne med hver en 10-løbet 8 mm. mitrailleuse.
Fra underste etage var der trapper op til dels pansertårnet, to af observationstårnene og dels til selve skytsetagen.
Midt på bygningen fandtes en strubekaponiere til flankering af struben.

 
               
                           Porten til fortet
 
Garderhøjfort, strubekaponieren
                       Strubekaponieren
 
Garderhøjfort, porten til fortet'
                      Porten til fortet indefra
 
 
                   Gitterspærring ved porten
 

          Inderste stålporte ved indgangen
 
           
            Mandskabs- og magasingangen
 
  Garderhøjfort, mandskabs- og magasingang
             Mandskabs- og magasingangen
 

                                  Magasin
 

                                Magasin
 
 
                                  Magasin


 
Garderhøjfort, magasin
          Magasin med hule vægge mod fugt


 
            
    Gangen med skakt til op- og nedtagning af
  de to kanonløb i pansertårnet ved udskiftning
   

 
               
                   Gangen bag magasinerne
 
Garderhøjfort, mandskabsrum i fredskasernen
                             Mandskabsrum

 

 Udgang til strubekaponiere og trappe til
                               pansertårn

                      
 
                        Strubekaponieren


 
Garderhøjfort, udsmykning i officersmessen
     Udsmykning i officersmesse (rigsvåben)


 
Garderhøjfort, udsmykning i opholdsrum
                Udsmykning i opholdsrum
                  (skjold med dannebrog)

 
 
              

 
Garderhøjfort, signatur på maleri (rigsvåben)
                 Signatur under rigsvåben
     

                       
 
 
      Standplads til 47 mm kanon i krinoline-
              affutage i strubekaponieren

 
Garderhøjfort, 47 mm. kanon
47 mm. hurtigskydende kanon i krinolineaffutage
 

     Strubekaponieren og oplag af stålskodder

 
 
Pansertårnet
Pansertårnet udgør fortets hovedbevæbning. Det var et 15 cm to-kanonstårn leveret af Grusonwerk, Magdeburg-Buckau i Tyskland.
Gruson var Europas førende i panserkonstruktioner. Tårnet er et drejetårn, bestående af forpanser, kuppel og tårnbygning med en
samlet vægt på 200 tons. I tårnet var der to stk. 15 cm lange jernkanoner model 1887 fra firmaet Finspong (Finspång), Sveriges førende kanonfabrik. (Gruson fusionerede senere med Krupp og Finspång fusionerede med Bofors) Kanonerne vejer hver 5,05 tons.
Forpansret er af hårdstøbt støbejern, med en vægt på 100 tons. Kuplen er sammensat af 3 plader smedejern og hviler på 18 svære ruller på tårnbygningens rullebane. Den har en diameter på 6 m og en vægt på 47 tons.
I tårnets underrum findes gangspillet der med betjening af 8 mand sørgede for tårnets drejning. Tårnets sideretning kunne aflæses på en delekreds med 628 inddelinger.
 
            Garderhøjfort, tegning af pansertårn
             Tegning af pansertårn forfra
 
          
           Tegning af pansertårn fra siden
 

            Tegning af pansertårn ovenfra
 
 

 

                   Pansertårnets indretning
 
 
 
                    Trappen til pansertårnet

 

         Gangspil til rotering af Pansertårnet
              og trappe til tårnet til venstre

 

              Faste indstillinger for skydning

 
   Garderhøjfort, tårnkrans og udveksling
                Tårnkransen og udveksling
 

                          Tårnkransen
 
Garderhøjfort, forberedte skydninger
               Faste indstillinger for skydning
 
  Garderhøjfort, pansertårnets delekreds
    Delekredsen (628 streger) med rest af viser
Garderhøjfort, gangspillet
                                Gangspillet
              Garderhøjfort, ventolatormandens placering
                Ventilatormandens plasering
 
 
                       Pansertårnets bund
 

      Tårnbrønden med lager af forhånds-
    ammunition med afløb fra tårnkransen

 

                   Forhåndsammunition
 
 
            Forhåndsammunition i tårnbrønd
 
Garderhøjfort, pansertårnet, åbning til sigterenden
                   Åbning til sigterenden
 
Garderhøjfort, pumpe og ventilkontrol i pansertårnet
           Pumpe og ventilkontrol til elevation
 
 
                   Finjustering af sideretning

 
Garderhøjfort, 15 cm. kanon i pansertårnet
       15 cm. kanonerne med kommandørens
                      standplads i midten

 

                           15 cm kanonerne

 
 
              Låsen i en 15 cm. Finspong kanon

 
Garderhøjfort, lavet uden kanon i pansertårnet
                        Lavet uden kanon

 
Garderhøjfort, lås på 15. cm kanon i pansertårnet
                           Den åbne lås

 
  Skytsetagen
Fra pansertårnet fører en gang i underetagen til trappen til skytsetagen. Den indeholdt yderste i hver side et forsvindingstårn med en 75.
mm. hurtigskydende stålkanon.Ved siden af begge disse er placeret et nedsænkeligt observationståtn og inderst 2 panserlavetter med
hver en 15 cm. kort stålkanon. De to observationstårne blev desværre erstattet af ventilationstårne medens fortet blev benyttet som am-munitionsmagasin
 
   
                 Skytsetagens indretning
 
 
               
                     Trappe til skytsetagen
 
Garderhøjfort, kontravægt til 75 mm. forsvindingstårn
       Kontravægt til 75 mm. forsvindingstårn
 

                           Skytsetagen
 
 
                             Skytsetagen
 
Garderhøjfort, trappen til 75 mm. forsvindingstårn
         Trappen til 75 mm. forsvindingstårn
 

                          Ventilator i gulvet
 
               Gulvlem til forsvindingstårnet
 

       75 mm. kanonlavet i forsvindingstårnet
 
Garderhøjfort, lavet til 75 mm. kanon i forsvindingstårn
       75 mm. kanonlavet i forsvindingstårnet
 
 
                           Betjeningshjul
 


 


 
  Garderhøjfort, ammunitionshylder i forsvindingstårn
        Ammunitionshylder i forsvindingstårn
 


 
Garderhøjfort, ammunitionshylde
        Ammunitionshylder i forsvindingstårn
 
   

 
 
 
               Forberedte skudindstillinger
 


 
Garderhøjfort, forberedte skydninger for 75 mm. forsvindingstårn

 
               Garderhøjfort, tegning 15 cm. panserlavet
     Tegning af 15 cm. Panserlavet fra siden
 
            
         Tegning af 15 cm. Panserlavet forfra
 
              
      Lejder til panserlavetten
 
               Garderhøjfort, talerør i 15 cm. panserlavet
           Kommunikation med mandskabet
           under panserlavetten med talerør

 

                      Tandstang til elevering
 
               Garderhøjfort, betjeningsgreb i 15 cm. panserlavet
                         Betjeningningshjul

 
              
                           Kanonens leje
 

                               Højderetning
 
              
                Betjeningshjul til højderetning
 
               Garderhøjfort, indstilling af panserlavettens sideretning
    Håndsving under lavetten til sideretning
 
                         
                    Panserlavettens bund
 
         Garderhøjfort, håndventilator på skytsetagen
               Håndventilator i gangen
 
            
                         Observationstårn
Garderhøjfort, kontravægt til ventilationstårn
              Kontravægt til observationstårn
         
    Kontravægt og lejder til observationstårn
       
 
Poterner
I underetagen fører to poterner (tunneler) ud til hver sin ende af fodfolkskasernen og kaponieren i graven. Dette skulle muliggøre at man
uset og forholdsvisbeskyttet kunne bevæge sig mellem kasernen og fortet. Fra poternen var der en lejder op til hver sit forsvindingstårn
armeret med en 8 mm 10-løbet Gardner mitrailleuse. Poternen var lukket med et gitter og en ståldør mod graven.
 
        
                         Ståldør i poternen
              Garderhøjfort, poterne
                    Poternens gitterspærring
 
           
                              Ståldøren
 
               
       Poterne med lejder til mitrailleusetårn
 

                Lejder og trappe til tårnet
           

Garderhøjfort, mitrailleusetårn
                       Mitrailleusetårnet

 
 
           Betjeningsgreb i mitrailleusetårnet
            Garderhøjfort, affutage til 8 mm. ti-løbet mitrailleuse
     Affutage til 10-løbet 8 mm. mitrailleuse
 

Garderhøjfort, udveksling til mitrailleusetrånet
           Hejseværket til mitrailleusetårnet
 
 

 
           
             Mitrailleusetårnets kontravægt
 
 
  Lysstationen
I fortets vestlige glacis er anlagt en lysstation til belysning af forterrænet. En poterne der begynder i kontrescarpen fører til denne.
 
  Garderhøjfort, poterne til lysstation
     Poternen til lysstationen i kontrescarpen

                   Panoramakikkert fra Garderhøj
Garderhøjfort, lysstationen
                               Lysstationen