English version

       
Til forside


 Info til denne side:

       
Søren Østergaard

       
   - Foredrag
      
 Ingen copyright       
        Fæstnings-ordbog
       
       

 Baggrund for Befæstningen
       
Københavns fæstninger
       
De Slesvigske  krige
       
Politisk baggrund       
       
Personerne
        Hærens ordning 1909
       
Oversigt fæstningen
       
Krigsrisikoen
       
De tunge våben
        
Det nye våben
        Luftforsvaret

 Nordfronten
        
Opgaven og princippet

       
Forterne
       
Batterierne
        Magasinerne
       
Oversvømmelsen
, princip
       
Oversvømmelsen, omfang

       
Stillingerne
 Sydfronten
       
Tømmerupstillingen

       
Sydamagerstillingen
 Søforterne
       
Indre linie
       
Mellemste linie
       
Yderste linie

        Magasinerne
       
Skytset
 Vestfronten
        
Opgaven og Princippet

       
Profilen
      
 Kort 1900
        Kaponiererne
       
Batterierne
        
Magasinerne

        Lejrene
        Andre anlæg
 Sikringsstyrken

        Baggrunden
        Juli / august 1914
       
Indkaldelsen 1914-1918

 Tunestillingen
       Stillingen
      
Baggrund      
       Formål
      
Truslen fra luften
      
Mosede Batteri
      
Huler
      
Gallerier
      
Skyttegrave     
      
Artilleriet
      
Lejrene

      
Andre anlæg
      
Kort over stillingen
      
Eftertiden
       Tilstanden

 Andre anlæg på Sjælland
      
Lejre og kaserner
      
Grønsundstillingen
       Lynæs Fort      
       Brantebjerg, forsøgsanlæg
 Links
       Andre historiske sider


       Vestvolden i Hvidovre

 
 


 

 

Københavns Befæstning 1880-1920

Tunestillingens tilstand i dag

 Der er ikke bevaret meget af Tunestillingens 23 kilometer skyttegrave og spærringer, eller de mere end 5000 rum der var indlagt gravet
 eller støbt i forbindelse med den.  Stillingen bestod jo, modsat tidligere tiders forter og fæstninger, af spærringer og smårum. Alle var anlagt
 på lokale lodsejeres jorder.

 Efter sløjfningen i 1923 blev alle anlæggene, inklusive huler, gallerier, pigtråd og gravværker, overgivet til lodsejerne for at mindske erstat-
 
ningerne for flere års brug af deres jord. Desværre var ikke mange interesseret i at bevare resterne af dette enorme anlægsarbejde.
 Forståeligt, for bønderne havde jo nu i årevis levet med byggeri, øvelser og indkvartering af militært personel.
 Relativt få huler er bevaret, heraf nogle på privat grund og desværre utilgængelige.

 (Greve kommune har undersøgt interessen for at give adgang til de enkelte anlæg ad trampestier, men den overvejende del af lodsejerne
 havde desværre en masse gode grunde til at hindre selv begrænset adgang). Ak ja, vor historie har trange kår.
 Det er således alene de få anlæg der ligger på offentligt areal der er tilgængelige.   

Anlæg der stadig findes:

 På standen ved Mosede Fort findes den første del af den egentlige Tune-stilling, Strandhulen

 På Strandgårdsvej 24 ligger resterne af Klintehule i kælderen til et lægehus, og kan ikke mere ses. Længere inde møder man "Søen",
 der i de militære tider hed Svanedammen. I tilknytning til denne lå Svanedamsværket.

 I Karlslunde/Karlsstrup Mose, et kommunalt ejet stykke jord kaldet "Rådhusgrunden" skulle Kildehule stadig kunne findes under et lag jord.

 Ved Karlslunde gamle Motorvejsrasteplads kan Korporalshulen findes under et tykt lag krat og jord. Navnet kommer af den tætte beliggen-
 hed til Korporalskroen, der ligger på Karlslunde Landevej hvor stien ind til Korporalshulen begynder.

 Stisystemet leder videre til Justitsrådsgalleri III.  Stillingen findes i et læhegn, og i tilknytning her til, findes velbevarede spor af tilhørende
 skyttegrav. Man kommer til Justitsrådsgalleri gennem Nyskoven i Karlstrup.

 Justitsrådshule findes fritliggende på en nordvendt skråning. Der er fra hulen udsyn mod Vendalshule.

 Skelhule kan skyde i to retninger. Fra Skelhule er der udsigt til Skelgalleri.

 Vendalshule er velbevaret, men ligger skjult i bevoksning.

 ejendommen Penstrupdal ligger 2 huler Penstrupdal Syd Hule samt en mere. Den ene interessant fordi den ligger opad gården.
 Dette undgik man ellers helt af erstatningsmæssige årsager. Hulen er velbevaret, men ikke tilgængelig på grund af den private beliggen-
 
hed. På Penstrupgård findes også to træbarakker fra fortet. De er flyttet hertil i forbindelse med amtets overtagelse af arealet.

 Inde i Roskilde Kommune findes Grusgrav Nord Hule. Hulen er tilgængelig og ligger lige opad en offentlig vej. Nedgangen til hulen er
 rekonstrueret.

 
                    Strandflanke 2
        
      Strandflanke 2, rester af indgangen
 

                    Strandflanke 1
 
         Strandflanke 1, indgangen
 

            Strandflanke 1, indvendig
 

             Strandhule, indgangen
 
 
Strandhule, rester af skytsåbninger
 

Strandhule, indgang set fra standplads
 

 Strandhule. Hjørnet af  Strandflanke 1
 anes bagerst.
 
        Grusgrav Nord Hule, indgangen
 

         Grusgrav Nord Hule, fronten
 

     Grusgrav Nord Hule, Skytsrummet
 
                Skelhule, indgangen
      Eneste eksisterende dobbelthule

 

 Skelhule, (Mandskabsrum) passivt rum

 

       Skelhule, skytsrum (Aktivt rum)

 
 

 

            Vendals Hule i terrænet
 
 
 
    Justitsråd Galleri III, skytsåbninger
 

      Justitsråd Galleri III, indgangen
 

   Justitsråd Galleri III, skytsåbninger
 
 
   Justitsråd Galleri III, skytsåbninger
 

     Justitsråd Galleri III, skytsåbning
 
 
                      Korporalshule

                     Korporalshule

                       Korporalshule