↑ Tilbage til Nordfronten

Oversvømmelsen

Nordfrontens oversvømmelse.
Planlagte og forberedte oversvømmelser var en meget vigtig del at Nordfrontens forsvar.
Vandet til disse store oversvømmelser skulle komme fra Furesøen, der normalt regnedes med en vandstand på 20 meter over dagligt vande.  Der regnedes med en hurtigste fyldningstid på 8 døgn ved tilførsel af 22 m3 pr. sekund. Vandstanden i søen ville ved fyldning af hele oversvømmelsen falde 1½ meter.

Oversvømmelserne deltes i Nordre og søndre oversvømmelse.Til sidstnævnte knyttede sig en evt. efterfyldning af vestenceintens
kanal og en  oversvømmelse af Store Kagsmose vest for Husumenceintens sydligste front.

Fra Furesøen førtes vandet gennem fæstningskanalen (den regulerede Fure-å)  til Lyngby Sø. Denne havde en vandstand på 18,5 meter over  dagligt vande. På vejen mellem de to søer passerede vandet stemmeværket ved Frederiksdal, der normalt var lukket eller meget lidt åbent af hensyn til vandtilførslen til vandmøllerne langs Mølleåen. Dette var et af de helt centrale stemmeværker.

Skulle oversvømmelsen Iværksættes, skulle dette stemmeværk åbnes først næsten helt og senere i forløbet helt. Normalt ville vandet følge Mølleåens forløb, men ved etablering af oversvømmelsen ville man lukke for vandet ved Lyngby Mølle og ved Nordbanebroen over Mølleåen.  Herefter ville det normalt lukkede Lyngby Stemmeværk blive åbnet, således at vandet gennem Lyngby. Kanalen ledtes fra Lyngby Sø mod Ermelunden og Ermelunds Stemmeværk under Ermelundsbroen.

Øst herfor fandtes de egentlige oversvømmelsesbassiner.

Nordre Oversvømmelse
Denne strakte sig fra Ermelunds stemmeværk mod øst  gennem dalstrøget Lyngby enge (Ordrup Mose) til Øresund. Endvidere  indgik den udtørrede Hundesø nord for Jægersborg stemmeværk der adskildte Nordre og Søndre oversvømmelse. På grund af sit stærke fald var Lyngby Enge opdelt i tre bassiner:

Bassin 1:
Fra Ermelunds stemmeværk mod øst til bassin I og mod syd over dæmning 6 ved Hundesø til Jægersborg Stemmeværk.  Bassinet ville få en maksimalvandstand på 18 meter under etableringen af Kagsmosens oversvømmelse.

Fra bassin I strømmede vandet nord om Dæmning I gennem et omløb (betonstøbte mure med fals for stemmebjælker) eller muligt
gennem  dæmningens underløb til bassin II.

Bassin II:
Lå mellem dæmning I og dæmning II. Bassinet fik under en oversvømmelse en maksimalvandstand på 12,5 meter. Denne kunne sænkes lidt på et senere tidspunkt. Gennem et overfald på dæmning II strømmede vandet videre til bassin III og IV.

Bassin III og IV:
Bassin III lå mellem dæmning II og dæmning IV (på Væddeløbsbanens terræn) og fik en maksimalvandstand på 8,2 meter. Gennem et omløb i dæmning IV’s sydlige ende løb vandet til Bassin V

Bassin V:
Lå mellem dæmning IV og V  (Klampenborg Stationsplads) med en maksimalvandstand på 4,4 meter. Gennem underløb i dæmning V strømmede vandet til to små bassiner VI og VII

Bassin VI og VII:
Lå ved Strandvejen og havde begge en maksimalvandstand på 4,4 meter. Bassin VI begrænsedes mod øst og syd af den lille dæmning VII og bassin VII mod øst af dæmning VIII, der var en mur langs Strandvejen.

Søndre oversvømmelse
Oversvømmelsen strakte sig fra Jægersborg Stemmeværk gennem den udtørrede Søndersø og Søndersøkanalen, over et dige der blev bortskyllet gennem Gentofte Sø og over et andet dige der ligeledes blev bortskyllet. Herefter gennem Gentoftekanalen, Søborghuskanalen, over et dige der ved etablering af oversvømmelsen blev bort- gravet, gennem Utterslev Mose og til Husumenceinten.
Maksimumvandstanden i Søndre oversvømmelse var 18 meter, men kunne sænkes efter etableringen.

Søndre oversvømmelse begrænsedes mod sydøst af spærredæmningen ved Emdrup. Herfra kunne vandet bortledes gennemet  underløb til Emdrup Sø og videre mod øst og syd. Når stemmediget ved husumenceintens punkt XXIII åbnedes, strømmede vandet fra søndre oversvømmelse ind i Husumenceintens grav. Vandet førtes videre over 3 batardeauer på voldlinierne XX og XXI . Nedenfor disse blev den endelige vanstand 12,5 meter, til Islevhusvejen. Tæt nord for denne fandtes et åbent overfald i enceintens glacis, gennem hvilken vandet kunne strømme ud i Kagsmosen. Dennes vandstand  blev herefter 12,5 meter.

Fra Husumenceintens grav kunne resten af enceintens grav efterfyldes, hvilket man dog ikke regnede med skulle blive aktuelt.

Fyldnings-tider i døgn

Oversvømmelser
afsnit
  Ca. 22 m3 pr. sekund fra Furesø. Senere ca11 m3
pr. sekund  ved Kagsmoses fyldning
Ca. 11 m3 pr. sekund fra Furesø
Ca. 22 m3 pr.
sekund til Nordre
Ca. 11 m3 pr.
sekund til Nordre
Ca. 5½ m3 pr.
sekund til Nordre

Nordre
1 2/3 2 2/3 4 2/3 3 1/3

Søndre uden
Kagsmose.
1 1/3 3 2 1/2

Nordre og Søndre
3 3 4 2/3

Kagsmose
5 5 5 1/2
Nordre, Søndre
og Kagsmose
8 8 8