Jesper Jespersen Bahnson

Jesper Jespersen Bahnson (1827-1909) var generallieutenant og krigsminister.

Jesper Jespersen Bahnson

J.J. Bahnson

Bahnson var født 1827 på herregården Taarupgaard i Fjends Herred , hvilken han selv ejede i perioden 1876-1899. Han kom til København i 1844 og blev optaget på den militære højskole i 1846. Han deltog under treårskrigen i forsvaret af Fredericia. Han afsluttede uddannelsen i 1853 hvorefter han var aktiv officer i kortere perioder. Han deltog også i anden Slesvigske krig i 1864.

I perioden 1853-1879 var han lærer på de mlitære skoler størstedelen af tiden.

I 1879 fik Bahnson rang af oberst, og blev overflyttet til krigsministeriet. Først som embedsmand, men senere som minister til 1894. I 1894 blev han generalløjtnant og kommanderende general på Sjælland (1 generalkommando-distrikt) indtil sin pensionering i 1897.
Fra 1897 til sin død i 1907 var han formand for Foreningen for Officerer udenfor aktiv Tjeneste.

J.J. Bahnsons gravsted

Bahnsons grav, Solbjerg kirkegård

Jesper Jespersen Bahnson var gennem hele sit levned varm fortaler for forsvarssagen, og deltog i den offentlige debat som en af “sagkundskabens repræsentater”. I 1887 opstilledes han af Højre i Frederiksberg Kredsen og blev efter en hård valgkampmed forsvarssagen som centralt punkt, valgtes han ind i Folketinget. Han sad i folketinget i 8 år, indtil han tabte mandatet til en venstremand.Det blev Bahnson der som krigsminister gennemførte opførelsen af Københavns befæstning. Trods afgrundsdyb uenighed om selve befæstningen, fik han dog nogle mindre kompromisser gennemført, bl.a. rekylgeværer til forsvaret i 1888 og den deraf følgende opførelse af Det Nye Tøjhus på Amager.